Tilnærming

BehandlingstilnærmingJeg er opptatt av å møte klienter med varme, interesse, respekt og profesjonalitet. Mitt mål er å tilby anerkjente og empirisk validerte metoder for å best mulig bistå mine klienter til et bedre liv. Min integrative tilnærming tillater bruk av ulike terapeutiske strategier og metoder tilpasset den enkelte klientens behov.


Studier har gjennomgående vist at den viktigste prediktor for positivt utfall av terapi er relasjonen mellom terapeut og klient. Jeg tilbyr et trygt og ikke-bedømmende rom for samarbeid, der mine klienter kan uttrykke seg og oppleve seg forstått. Jeg tilpasser terapien til hver enkelt klient og legger vekt på å være fleksibel i utøvelsen av terapien. Terapi kan forstås som et partnerskap der det arbeides mot økt selvmedfølelse, selv-forståelse og -aksept, utforskning av utfordringer og arbeid mot endring og vekst.


Min tilnærming baserer seg primært på følgende:


Metakognitiv terapi (MCT) er en ny og lovende tilnærming innenfor gruppen av kognitive terapiformer. Grunnen til at noen blir sittende fast i emosjonelt ubehag er ikke innholdet i følelsene og tankene, men hvordan man tenker og forholder seg til negativ opplevelse over tid.


Vi har en tendens til å misforstå tankene våre. Til å tro at tanker og følelser er observasjoner av virkeligheten. Det vi glemmer er at de er vurderinger av virkeligheten. En tanke kan vekke så mye ubehag at følelsen får tanken til å virke sann. Nøkkelen ligger i å utfordre de tankene man har om tankene sine. Det er litt som å ta heisen opp i 2. etasje i hjernen for å observere tankene ovenfra. I 1. etasje er man sammen med tankene sine og de virker sanne for deg.


MCT har som mål å skape bevissthet rundt ens strategier for regulering av tanker og følelser, utfordre problematiske metakognitive antagelser og å tilegne seg mer fleksibel tenkning og bedre selvreguleringsferdigheter. Tilnærmingen egner seg godt for behandling av bl.a. generalisert angst lidelse, posttraumatisk stress lidelse, tvangslidelse (OCD), sosial fobi, helseangst og depresjon.


Kognitiv terapi (CBT) som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Kognitiv terapi er en vel-dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske plager. Det gjøres ved kartlegging og analyse av vanskelige situasjoner, utforsking og endring av negative tankemønstre, utforming av aktiviteter som gir mestring og energi, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall. Et sentralt mål i kognitiv terapi er å gjøre klienten til sin egen terapeut gjennom å styrke ferdigheter til å selv identifisere og bryte destruktive tanke- og handlingsmønstre. Negative tanker kan erstattes med en mer nyansert tenkning som stimulerer til økt problemløsningsevne og positiv mestring.


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) er en anerkjent traumebehandlingsmetode som også kan benyttes ved andre typer psykologiske vansker som angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og andre tilstander forbundet med sterke følelser. Traumatiske hendelser, situasjoner der vi har opplevd oss helt overveldet, hjelpeløse og redde, kan sette vår evne til å håndtere stress ute av spill. Samtidig er det vanlig av vi utvikler negative tenkemåter om oss selv som følge av hendelsen, som ”det var min feil” og ”jeg er ikke verdt noe” som kan ha en dyp innvirkning på ens selvoppfatning, emosjonelle reaksjoner og mestring i andre situasjoner. Metoden baserer seg på ulike former for bilateral (tosidig) stimulering samtidig som minnenettverket rundt en ubehagelig opplevelse er aktivert. Metoden kan gi en hurtig bearbeiding av traumatisk materiale.


Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) Mindfulness kombinert med kognitiv terapi har vist seg å være veldig effektiv i å motvirke angst, stress, utmattelse og depresjon. Det kan være veldig nyttig når vi stiller for høye krav til oss selv, eller har for mange krav rettet mot oss i hverdagen. Da har oppmerksomheten lett for å forsvinne fra her-og-nå. Tilsvarende kan skje når vi blir stående i vanskelige relasjoner over tid, eller opplever overveldende hendelser. Da blir oppmerksomheten lett fanget i tankekvern i form av bekymringer og grubling. Ofte da blir vi selvbebreidende eller selvkritiske i forhold til våre reaksjoner og den situasjonen vi har havnet i. Mindfulness hjelper til å fri oppmerksomheten, slik at den ikke lenger er smal og låst. Man kan da klare å innta et større perspektiv og møte sin opplevelse—smerte og ubehag med aksept og selvmedfølelse. Når man ikke lenger bruker så mye krefter på å forsøke å holde ubehagelig opplevelse unna, er det mye lettere å få overskudd og glede.


Klinisk hypnose er en veldokumentert behandlingsform som gir en trygg og effektiv behandling av bl.a. angst, PTSD, depresjon, smerteproblematikk og IBS. Hypnose benyttes til endring av livsstilvaner, bedring av søvnkvalitet og til å fremme prestasjon. Hypnose ser også ut til å øke effekten av andre terapeutiske tilnærminger. For mer utfyllende informasjon om hypnose klikk på
Klinisk Hypnose under fanen Tjenester.